2008-09-11

John McCain is deceiving you:

http://www.youtube.com/watch?v=IH0xzsogzAk